نمره نهایی درس نیروگاهها

  تمرین اول از 5. تمرین دوم از 5. پروژه اول از 3.5 پروژه دوم از 5.5 پایان ترم از 10 ارائه کلاسی نهایی 9012604002     3.3 0.0 5.1   8.3 9012604003 0.5   3.1 0.0 8.4 0.5 12.5 8912604312     2.8 5.0 5.4   13.2 9012604004 0.5   3.5 3.7 4.1   11.7 9012604005 0.5   3.0 4.6 6.3   14.3 9012604007     2.8 4.8 3.6   11.2 9012604008 0.5 0.5 3.3 3.7 7.3   15.2 9012604009 0.5   3.4 3.7 3.5   11.0 8912604447 0.5 0.5 3.5 3.7 6.3   14.4 9012604049 0.5   3.4 5.0 6.5   15.4 8912604061 0.5   3.1 3.7 7.0   14.2 9012604013     3.1 0.0 5.5 0.5 9.1 9012604015     3.3 3.7 6.6   13.6 8912604185     0.0 3.7 5.0   8.7 9012604018 0.5   3.5 5.2 5.3   14.5 8912604152 0.5   2.8 4.8 4.5   12.6 8912604107     2.5 0.0 4.5   7.0 9012604019     3.1 3.7 4.3   11.0 9012604020     3.5 3.7 5.4   12.5 9012604023 0.5   3.3 0.0 4.5   8.2 9012604025 0.5   3.0 4.6 4.7   12.8 9012604027 0.5 0.5 3.3 0.0 5.1   9.3 9012604028 0.5 0.5 2.8 5.0 7.0   15.8 9012604029 0.5   3.5 5.2 7.8   17.0 9012604031 0.5   3.3 3.7 4.5   12.0 9012604034 0.5   3.4 5.0 8.2   17.1 9012604035 0.5   2.8 5.0 6.6   14.9 9012213151 0.5   3.4 5.0 6.6   15.5 9012604037 0.5   3.1 0.0 3.8 0.5 7.9 9012604038     2.8 4.8 4.7   12.3 9012604040     3.4 3.7 4.3   11.3 9012604042 0.5   3.1 3.7 6.7   13.9 9012604043 0.5   3.5 5.2 8.2   17.4 9012604045 0.5   3.0 4.6 3.5   11.6 9012604046 0.5   3.4 3.7 4.8   12.3 9012604047 0.5   2.5 0.0 5.8   8.8

برگه های امتحانی با دید باز و حداکثر ارفاق تصحیح شده است.

برای رویت برگه امتحانی خود میتوانید روز شنبه یازده بهمن ماه ساعت 8 الی 9 مراجعه نمایید.

همچنین دانشجویانی که پروژه آنها بدست اینجانب نرسیده و در جدول بالا برای آنها نمره صفر منظور شده است هر چه سریعتر پروژه خود را به آدرس ایمیل اینجانب ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 6 بازدید