نمرات پایان ترم و نمرات جمع درس دینامیک نیمسال اول 94-1393

 

شماره دانشجویی

پایان ترم

جمع

 

F of 20

S of 20

9212604040

11

9.9

9212604047

5.5

7.88

9212604012

5

8.55

9212604005

14.5

13.5

9212604031

7

9.23

9212604018

14.5

12.9

9212604032

6

7.85

9212604043

15

12.8

9212604010

8

10.7

9212604045

3.5

5.53

9212604033

9

8.95

9212604001

1

3.93

9212604048

16

15.1

9212604028

11

11.4

9212604006

10.5

11.9

9212604004

9.5

9.38

9212604013

8.5

11.2

9212604025

7.5

10.7

9212604024

8.5

10.5

9212604022

17

16

9212604020

9.5

8.88

9212604036

2

3.98

9212604037

3.5

5.08

9212604038

5

7.8

در صورت داشتن اعتراض می توانید به آدرس زیر ایمیل بزنید.

h_safaeifar@yahoo.com

نمرات نهایی در سیستم پویا اعلام شده است.

نمرات جمع شامل نمره کوییز 5 ، نمره میان ترم 5 و نمره پایان ترم 10 می باشد.

/ 0 نظر / 30 بازدید