تغییر زمان ارائه درس نیروگاه و روز امتحان درس انتقال حرارت 1

با توجه به درخواست تعدادی از دانشجویان

زمان ارائه درس نیروگاه به دلیل تداخل درسی با دیگر دروس به روز شنبه 14-12 و روز دوشنبه 20-18 تغییر نمود.

روز امتحان درس انتقال حرارت 1 از روز اول به روز دوم تغییر پیدا نمود.

/ 0 نظر / 82 بازدید