نمرات نهایی درس نقشه کشی 1

 

نمرات نهایی درس نقشه کشی 1                 ردیف ش دانشجویی تمرین حضور غیاب میان ترم پایان ترم جمع نهایی 1 8711602438 18 1 8.25 5.5 15.05 15.5 2 8711602405 17.5 1 5 5.5 13 13.5 3 8711602493 18 1 7.5 6.75 15.85 16.5 4 8711602416 18.5 1 8.75 9 18.95 19.5 5 8711602369 19 1 9.5 6.5 17 17.5 6 8711602370 18.5 1 6.5 5.5 14.1 14.5 7 8711602381 20 1 9.25 9 19.55 20               حداکثر 20 1 10 10 21 20 میانگین 18.5 1 7.821 6.821 16.214 16.7 جمع=تمرین*(4/20)+حضورغیاب+میان ترم*(6/10)+پایان ترم

مهلت اعتراض تا روز شنبه ١٣ تیر ماه می باشد به آدرس زیر ایمیل بزنید

h_safaeifar@yahoo.com

صفایی فر

 

/ 0 نظر / 9 بازدید