حذف دروس

در مورد دروسی که دانشجویان در انتخاب واحد اخذ نموده و پیشنیازی و همنیازی آنها را رعایت نکرده اند. دانشجویان موظفند بر اساس چارت درسی گروه مکانیک نسبت به حذف این دروس در بازه حذف و اضافه اقدام نمایند. بدیهی است بعد از حذف و اضافه این دروس توسط آموزش حذف خواهد شد.

چارت درسی گروه در سایت دانشگاه در قسمت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 19 بازدید