نمره نهایی مقاومت مصالح 2

ID

mid 1 /7

mid 2 /6

final /7

1+

total  /21

           

9112604001

2.604

4.554

1.352

0.750

9.260

9012604006

2.688

5.019

3.581

0.000

11.288

9112604009

3.608

2.675

2.588

0.250

9.121

8912604312

5.979

4.917

4.477

0.000

15.373

9012604048

2.329

3.847

1.113

0.000

7.289

9112604013

3.592

3.249

2.530

1.000

10.371

9012604008

6.271

3.478

3.205

0.750

13.704

9012604009

1.525

3.968

2.855

0.250

8.598

9112604016

5.187

4.000

4.355

0.000

13.542

9012604019

5.546

5.083

5.853

0.000

16.482

9012604020

3.925

4.522

3.081

1.000

12.528

9112604031

3.796

3.694

1.852

0.000

9.342

9012604028

3.346

3.688

1.336

1.000

9.370

9012604032

2.529

1.808

2.048

1.000

7.385

9012604039

4.050

2.300

2.157

0.000

8.507

8912604414

2.962

1.681

2.559

0.250

7.452

9012604046

3.750

3.458

2.709

0.750

10.667

9012604047

3.938

1.872

2.919

0.250

8.979

 

با توجه به اینکه نمره میان ترم اول بیشتر دانشجویان بهتر از پایان ترم بوده، بارم میان ترم اول از 6 به 7 و پایان ترم از 8 به 7 تغییر یافته است. (این تغییر برای دانشجویانی که پایان ترم بهتری داشته اند لحاظ نخواهد شد.)

دانشجویان گرامی هر گونه اعتراض نسبت به نمره خود را از طریق پرتال دانشجویی و یا آدرس زیر، مطرح نمایند:

Ha.heirani@gmail.com

/ 0 نظر / 28 بازدید