نمرات پروژه درس سیستمهای انتقال آب

ش د پروژه اول از 2 پروژه دوم از 4 پروژه سوم از 4 مجموع از 10 با احتساب تاخیرات 9012604002 1.8 2.5 3.2 7.5 9012604003 1.8 3.8 3.0 8.6 9012604004 2.0 3.0 1.6 6.6 9012604005 1.8 2.7 1.6 6.1 9012604006 1.8 3.1 2.8 7.7 9012604007 0.0 2.0 0.0 2.0 9012604008 2.0 4.0 2.0 8.0 9012604009 1.8 4.0 1.6 7.4 9012604049 2.0 4.0 2.0 8.0 8912604174 1.0 2.2 0.0 3.2 8912604185 1.5 1.5 0.8 3.8 8912604107 1.5 2.5 0.0 4.0 9012604020 2.0 3.0 1.6 6.6 9012604022 1.8 3.0 3.2 8.0 9012604023 1.8 4.0 4.0 9.8 8912604323 0.8 2.5 0.0 3.3 9012604028 1.8 2.5 1.6 5.9 8912604027 0.8 4.0 1.6 6.4 9012604034 2.0 4.0 4.0 10.0 9012604038 1.8 2.2 1.6 5.6 8912604221 1.8 2.0 1.6 5.2 9012604039 0.0 0.0 0.0 0.0 8912604425 0.8 2.8 3.0 6.6 8912604389 0.0 0.0 0.0 0.0 8912604141 1.5 3.0 0.0 4.5 9012604040 1.8 2.5 0.8 4.7 9012604042 1.8 2.5 1.6 5.7 9012604045 1.8 3.8 4.0 9.6 9012604046 1.8 4.0 0.8 6.6 9012604047 0.8 2.5 1.6 4.1

 نکات مهم:

1- افرادی که نمره صفر برای پروژه آنها منظور شده است پروژه ای نزد اینجانب ندارند. چنانچه پروژه را به بنده تحویل داده اند به اینجانب ایمیل بزنند

2- نمرات پروژه مجددا بازبینی شده و با حداکثر ارفاق محاسبه شده است.

3- به ازای هر روز تاخیر 0/25 از نمره کسر شده است. از تاخیر یک روزه صرفنظر شده است

4- آقایان اربابی، محمدی دهنوی و نوروزیان فایل watergems  را مجددا ارسال نمایند

/ 0 نظر / 26 بازدید