اطلاعات تکمیلی پروژه سوم دری سیستمهای انتقال آب

مصرف (m3/s)

شماره گره

مصرف (m3/s)

شماره گره

0.05

10

0.1

1

0

11

0.3

2

0.1

12

0.1

3

0.25

13

0

4

0.1

14

0.2

5

0.3

15

0.1

6

0.4

16

0.25

7

0.1

17

0.1

8

0.15

18

0.35

9

 H1= 100 m                   H2= 90m

/ 0 نظر / 34 بازدید