نمرات میان ترم و پروژه اول طراحی مکانیزمها نیمسال دوم 94-1393

شماره دانشجویی میان ترم از 20 پروژه 1 از 20 9112604009 4.5 4 8912604312 7.5   8422604001 7 12 9012604005 7.5 10 9012604006 11.5   9012604009 3   8912604447 8.5 13 9112604018 7 12 9112604022 7.5 16 8912604107     9112604023 4   9012604020 10 12 9012604025 7 15 9112604029 5.5 0 9012604027 9.5 15 9012604031 5.5 12 9012604040 3.5   9112604041 5 12 8912604414 5   9112604044 4               ماکزیمم 12.5 16 میانگین 6.775 11.154

دانشجویان جهت مشاهده برگه های امتحان میان ترم می توانند روز سه شنبه 22-2-1394 ساعت 12 تا 13 مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 32 بازدید