ارسال در خواست آموزشی از گروه

در صورت داشتن درخواست  آموزشی از گروه (نظیر انتخاب واحد، تداخل دروس و ... )، دانشجویان باید درخواست خود را از طریق ایمیل گروه ارسال نمایند. بدیهی است به درخواستهایی که از طریق دیگر ارسال گردد، ترتیت اثر داده نخواهد شد.

ایمیل گروه: mech.eng.bozorgmehr@gmail.com

/ 0 نظر / 29 بازدید