نمرات ترمودینامیک 1

شماره دانشجویی میان ترم از 70 میان ترم از 10 پایان ترم از 80 پایان ترم از 10 اضافی نهایی 4032 31 4.4 18.0 2.4   6.8 4022 48 6.9 4.0 0.5   7.4 4032 36 5.1 20.0 2.7   7.8 4031 55 7.9 51.0 6.8   14.7 4015 34 4.9 38.0 5.1   9.9 4009 35 5.0 45.0 6.0   11.0 4040 54 7.7 32.0 4.3   12.0 4043 42 6.0 30.0 4.0   10.0 4016 35 5.0 14.0 1.9   6.9 4001 45 6.4 46 6.1 0.50 13.1 4006 46 6.6 44 5.9   12.4

دانشجویانی که تمایل به رویت برگه امتحانی خود دارند می توانند روز دوشنبه ساعت 9 مراجعه نمایند. همچنین دانشجویانی که مایل به گرفتن نمره اضافی هستند تا ساعت 24 روز پنجشنبه 5 تیرماه فرصت دارند تحقیقی در مورد کاربرد ترمودینامیک در صنعت به پست الکترونیکی اینجانب ارسال نمایند. 

/ 0 نظر / 32 بازدید