نمرات نهایی استاتیک

 

نمرات درس استاتیک                 ردیف شماره دانشجویی تمرین کوئیز میان ترم پایان ترم جمع نهایی 1 8711602278   0.33 5 4.5 7.83 8.5 2 8711602438     2 6 7.20 8 3 8711602176 1.40 0.43 6 6.5 11.93 12.5 4 8711602358   1.07 7.5 4.5 10.07 11 5 8711602154   0.60 6 5 9.20 10 6 8711602450 1.03 1.67 7.5 9.5 16.70 17.5 7 8611602383   0.50 6 5.5 9.60 10.5 8 8711602245     3.5 4 6.10 7 9 8611602270         0.00 -                     2 2 10 10 20 20     1.22 0.77 5.28 5.69 8.10 10.63                 جمع=تمرین+کوییز+میان ترم*(6/10)+پایان ترم

 

مهلت اعتراض تا شنبه ١٠/١١/٨٨ می باشد.

اعتراضات خود را در بخش نظر خواهی مطرح کنید یا به آدرس زیر ارسال نمایید.

h_safaeifar@yahoo.com

صفایی فر

 

/ 0 نظر / 10 بازدید