نمرات گزارش کار آزمقاومت مصالح

میانگین سیلندر جدار نازک کشش پیچش تیر های خمیده کرنش سنج کمانش خمش نامتقارن مرکز برش هوک تیرها خرپا اعضا 6.72727 2 8 8 7 9 8 5 5 8.5 9 4.5 رضوی - شریفان - جهاندیده - هدایتی 7.86364 0 9 6 9 9 6 9 10 9.5 9 10 کیخا - ادهمی - پورانی 4.45455 6 0 0 9 6 7.5 2 3 3 9.5 3 چوپانی - انصاری - ظهوریان 6.22727 0 0 0 10 9 8 7 8 8.5 9 9 احمدی - ارشدی - بهارنژاد 5.54545 8 0 0 10 0 8 10 10 0 10 5 پورکرمی - بیاتی - سلطانی 4.63636 8.5 0 0 7 0 10 0 0 9.5 7 9 عباسی - الهیاری - سعادتی - کاظمیان

/ 0 نظر / 33 بازدید