نمرات درس برنامه نویسی

شماره دانشجویی پایانترم از 14 فرترن از2 نمره اضافی تمرین از 6 پروژه از3 نمره اضافی نهایی از 25 9312213112.0 11.4   4.6 2.0 18.0 9311213114.0 12.1   3.7 1.0 16.8 9012604004.0 10.7 0.3 1.5 1.0 13.6 9311213125.0 7.9   3.6 2.0 13.6 9311213126.0 8.2   3.1 2.0 13.3 9112604021.0 9.8   2.7 0.5 13.0 9312213113.0 8.4   4.2   12.6 9212604044.0 7.2 0.2 3.2   10.7 9012604015.0 8.9   1.2   10.1 9311213121.0 7.5 0.1 1.3 1.0 9.9 9311213112.0 6.5   1.9 0.5 8.9 9311213111.0 4.7   2.2 2.0 8.9 9311213113.0 7.7   1.0   8.7 9311213131.0 5.8   2.3   8.1 9312213102.0 5.6   1.3 1.0 7.9 9311213136.0 4.7   2.1 1.0 7.8 9311213108.0 4.7   1.2 1.0 6.9 9012604039.0 6.5   0.3   6.8 9311213124.0 5.8   0.4   6.2 9311213134.0 5.1   0.8   5.9 9311213123.0 3.3   1.5 0.5 5.3 9311213129.0 3.7   1.0   4.8 9312213117.0 3.3   0.8   4.0

نکات مهم

- برخی از تمرینهای ارسال شده اجرا نمی شد.

- برخی تمرینها کپی شده بود.

- نمره فرترن به عنوان نمره اضافی در نظر گرفته شد.

- در صورت تمایل برای اطلاع از جزئیات ایمیل بزنید

/ 0 نظر / 34 بازدید