نمرات نهایی استاتیک
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: اعلام نمرات

 

نمرات درس استاتیک
               
ردیف شماره دانشجویی تمرین کوئیز میان ترم پایان ترم جمع نهایی
1 8711602278   0.33 5 4.5 7.83 8.5
2 8711602438     2 6 7.20 8
3 8711602176 1.40 0.43 6 6.5 11.93 12.5
4 8711602358   1.07 7.5 4.5 10.07 11
5 8711602154   0.60 6 5 9.20 10
6 8711602450 1.03 1.67 7.5 9.5 16.70 17.5
7 8611602383   0.50 6 5.5 9.60 10.5
8 8711602245     3.5 4 6.10 7
9 8611602270         0.00 -
               
    2 2 10 10 20 20
    1.22 0.77 5.28 5.69 8.10 10.63
               
جمع=تمرین+کوییز+میان ترم*(6/10)+پایان ترم

 

مهلت اعتراض تا شنبه ١٠/١١/٨٨ می باشد.

اعتراضات خود را در بخش نظر خواهی مطرح کنید یا به آدرس زیر ارسال نمایید.

h_safaeifar@yahoo.com

صفایی فر