انتخاب واحد
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

سلام

انتخاب واحد باز هم باید دستی انجام شود!

ورودی های ٨۶ شنبه ١١/٧/٨٨ ساعت ١٠-٨

ورودی های ٨٧ شنبه ١١/٧/٨٨ ساعت ١٢-١٠

توجه: با توجه به ظرفیت محدود گروه های کارگاه و نقشه کشی اولویت با کسانی خواهد بود که برگه انتخاب واحد را زودتر از خانم حسینی نژاد دریافت کنند.

هر برگه دارای شماره می باشد.