نمرات نهایی درس مبانی ترمودینامیک
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: اعلام نمرات

 

 

نمرات نهایی درس ترمودینامیک
               
ردیف ش دانشجویی تمرین حضور غیاب میان ترم پایان ترم جمع نهایی
1 8611602098 19 1 8.5 10 20 20
2 8611602305 12 1 5.5 6 12.7 13.5
3 8611602156 0 0 5 5 9 10
4 8611602418 14 1 7 6.5 14.4 15
5 8611602112 12 1 4.5 6.5 12.7 13.5
6 8611602101 13 0 4 6 10.9 11.5
7 8611602429 12 0.5 5 5 10.7 11.5
8 8611602269 16 0 9.5 6 14.5 15
9 8611602372 18 1 6 6 13.6 14.5
10 8611602145 0 0.5 4.5 5 9.2 10
11 8611602327 12 1 10 8 17.8 18.5
12 8611602178 0 0 5.5 1 4.5 5.5
13 8611602167 6 1 7.5 6.5 13.9 14.5
14 8611602021 6 1 6.5 2 7.9 8.5
15 8611602247 15 1 6 6.5 13.9 14.5
16 8611602189 0 1 4 5.5 10 10.5
17 8611602236 15 1 5.5 6.5 13.6 14.5
18 8611602087 5 1 4 6 11.1 12
19 8611602214 10 1 8.5 8 16.7 17.5
20 8611602292 19 0 10 8 17.5 18
21 8611602032 19 1 9.5 7.5 17.6 18.5
             
حداکثر 20 1 10 10 21 20
میانگین 10.6 0.7143 6.5 6.071 12.96 13.67
جمع=تمرین*(2/20)+حضورغیاب+میان ترم*(6/10)+پایان ترم*(12/10)

مهلت اعتراض تا روز شنبه ١٣ تیر ماه می باشد به آدرس زیر ایمیل بزنید

h_safaeifar@yahoo.com

صفایی فر