نمرات نهایی درس نقشه کشی 1
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: اعلام نمرات

 

نمرات نهایی درس نقشه کشی 1
               
ردیف ش دانشجویی تمرین حضور غیاب میان ترم پایان ترم جمع نهایی
1 8711602438 18 1 8.25 5.5 15.05 15.5
2 8711602405 17.5 1 5 5.5 13 13.5
3 8711602493 18 1 7.5 6.75 15.85 16.5
4 8711602416 18.5 1 8.75 9 18.95 19.5
5 8711602369 19 1 9.5 6.5 17 17.5
6 8711602370 18.5 1 6.5 5.5 14.1 14.5
7 8711602381 20 1 9.25 9 19.55 20
             
حداکثر 20 1 10 10 21 20
میانگین 18.5 1 7.821 6.821 16.214 16.7
جمع=تمرین*(4/20)+حضورغیاب+میان ترم*(6/10)+پایان ترم

مهلت اعتراض تا روز شنبه ١٣ تیر ماه می باشد به آدرس زیر ایمیل بزنید

h_safaeifar@yahoo.com

صفایی فر